Visste du at privat øvelseskjøring med bil stiller krav til både elev, ledsager og kjøretøy?

Volvia får av og til spørsmål om hvem som er ansvarlig fører av bilen ved øvelseskjøring, og om man må ha dekning for bruker under 23 år.

Svaret er at du ikke behøver å ha dekning for fører under 23 år ved øvelseskjøring, da ledsager er den ansvarlige sjåføren. Men, det er viktig å merke seg at det stilles flere krav til både elev, ledsager og kjøretøy for å kunne utføre privat øvelseskjøring.

Krav til elev

 • Du må være 16 år for å øvelseskjøre med bil
 • Før du kan øvelseskjøre må du ha fullført et trafikalt grunnkurs
 • Eleven må være fylt 15 år med mindre det er i skolens regi. For å få godkjent kurset må du ha 100 prosent oppmøte
 • Hvis du har hatt førerkort tidligere eller har fylt 25 år trenger du ikke trafikalt grunnkurs
 • Under selve øvelseskjøringen må du ha med deg beviset for fullført trafikalt grunnkurs samt gyldig legitimasjon med bilde
 • Hvis du har fått sperrefrist på førerkort eller mistet førerkortet, kan man ikke øvelseskjøre uten samtykke fra politiet

Krav til ledsager

 • Må ha fylt 25 år
 • Hatt gyldig førerrett for vedkommende kjøretøygruppe uavbrutt de siste fem årene før øvelseskjøringen finner sted.
 • Ledsager er ved øvelseskjøringen bilens juridiske fører 

Ledsageransvaret

Ved øvelseskjøring blir ledsageren ansett for å være fører av motorvognen, dette følger av vegtrafikklovens § 26. Bestemmelsen innebærer at ledsageren strafferettslig sett kan likestilles med fører av motorvogn. Ledsageren blir således i strafferettslig forstand stilt i samme posisjon som om han faktisk hadde kjørt motorvognen. I praksis betyr dette at f. eks en alkoholpåvirket ledsager, kan bli direkte ansvarlig for promillekjøring etter vegtrafikklovens § 22 jf. § 31.

Krav til kjøretøyet

 • Må tilhøre den aktuelle førerkortklasse
 • Være i forskriftsmessig stand
 • Det må også være gyldig forsikring på kjøretøyet. Når det gjelder forsikring, er det viktig å sjekke at forsikringen også dekker øvelseskjøring, dette gjelder særlig ved bruk av firmabil

Ved øvelseskjøring med bil (klasse B) skal bilen være utstyrt med ekstra speil som gir ledsageren tilstrekkelig utsyn bakover. Det stilles også krav til at bilen er merket med skilt som bakover viser en rød bokstav L på hvit bakgrunn. Skiltet skal være godt synlig for andre bakenforliggende trafikanter. L merket skal kun være på bilen når den benyttes til øvelseskjøring. Når bilen ikke nyttes til dette formålet, skal skiltet fjernes fra bilen. Man kan øvelseskjøre både med automat og manuelt gir. 

Hvor kan du øvelseskjøre?

Øvelseskjøringen må ikke være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk. Det er opp til ledsageren i det enkelte tilfelle å vurdere om dette er tilfellet. Om kjøringen vil være til unødig ulempe eller fare vil blant annet avhenge av elevens ferdigheter. Hvor du velger å øvelseskjøre bør således tilpasses den enkelte elevs ferdigheter og erfaring. Til å begynne med bør man starte på steder med lite trafikk og et enkelt trafikkbilde for så å forflytte seg til mer trafikkerte områder når eleven har oppnådd tilstrekkelig erfaring og ferdighetsnivå til å mestre dette.

Øvelseskjøring i utlandet

Det er i utgangspunktet ikke tillatt for personer bosatt i Norge og øvelseskjøre i utlandet.

Du kan lese mer om øvelseskjøring på sidene til Statens vegvesen.