Personvern er viktig for oss. Derfor har vi laget en oversikt som gir deg svar på spørsmål rundt hvordan vi samler inn, oppbevarer og bruker dine personopplysninger.

STE-056_W7A6878

Behandling av personopplysninger

Vi prioriterer personvern høyt

Når du bruker våre tjenester eller kommuniserer med oss gir du oss opplysninger om deg selv. Vi behandler personopplysninger for å kunne forsikre deg og dine eiendeler, og for stadig å kunne forbedre og tilby tjenester tilpasset dine behov.

Vi ønsker å være åpne

Vi tror på å være tydelige og åpne om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. I denne personvernerklæringen finner du detaljert informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Vi beskytter dine personopplysninger

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som enkeltperson.

Vi gjør vårt ytterste for å beskytte ditt personvern ved å behandle dine personopplysninger fortrolig og trygt. Vi behandler personopplysninger i samsvar med personvernlovgivningen, annen relevant lovgivning samt denne personvernerklæringen.

Vi gjennomgår jevnlig vår personvernerklæring, og publiserer eventuelle oppdateringer på denne nettsiden.

Hvilke personopplysninger vi innhenter vil være avhengig av den tilknytning du har til oss, og/eller hvilke forsikringstjenester det gjelder.

Listen nedenfor angir informasjonskategorier og eksempler slik at du lettere kan danne deg et bilde av hvilke typer personopplysninger vi innhenter.

GENERELL INFORMASJON

Generell informasjon samles inn for å identifisere deg som kunde, for å gi deg den beste servicen i ulike kanaler, for å kommunisere med deg eller for gjennomføre ulike transaksjoner slik som å utbetale forsikringsoppgjør. Dette kan være:

 • Opplysninger om deg

Navn, kontaktinformasjon, familieforhold, fødselsdato, arbeidsgiver og ansettelsesforhold samt markedsføringspreferanser.

 • Personnummer og andre opplysninger fra offentlig myndighet

Personnummer, førerkortopplysninger og folkeregisteropplysninger.

 • Økonomisk informasjon og opplysninger om bankkonto

Bankkontonummer og kontoopplysninger, kredittinformasjon og annen finansiell informasjon.

FORSIKRING OG INFORMASJON OM SKADER

For å opprette en forsikringsavtale eller for å behandle et forsikringskrav innhenter vi informasjon. Vi trenger for eksempel opplysninger om din bolig for å opprette en innboforsikring og helseopplysninger for å utbetale under en personforsikring. Nedenfor ser du eksempler på informasjon vi kan ha behov for.

 • Om eiendom

Informasjon om beliggenhet, eiendommens kvaliteter og konstruksjon, alder på bygg, utstyr og løsøre, sikkerhet og overvåkning, antall husstandsmedlemmer og fotografier.

 • Om kjøretøy

Informasjon om registreringsnummer, type kjøretøy og dets kvaliteter, kjørehistorikk, bonusinformasjon og fotografier.

 • Om reiser

Informasjon om hotell-reservasjoner, flybilletter, informasjon om turer og andre aktiviteter.

 • Om ulykker og kravshistorikk

Informasjon om tidligere ulykker eller kravshistorikk innhentes fra deg eller andre. Opplysningene registreres i fellesregistrene for forsikringsbransjen, register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikobedømmelse ved premiefastsettelse, samt kontroll med sikte på å unngå spekulasjon. FOSS har til formål å forhindre forsikringssvindel.

 • Om aktiviteter eller dyr

For eksempel sportsaktiviteter, ekstremsport eller konkurransesport samt hunder, hester og andre dyr.

Særlige kategorier av personopplysninger

 • Medisinsk informasjon/helseopplysninger

Informasjon om nåværende og tidligere medisinsk helsetilstand, graviditet, informasjon om skade eller funksjonshemming, utførte medisinske undersøkelser, personlige vaner (typisk alkohol og narkotiske stoffer), informasjon om utskrevne resepter og sykemeldingshistorikk.

 • Om rettslige prosesser, svindel og annen kriminalitet

Informasjon om rettslige prosesser, svindel eller forsøk på det eller annen kriminalitet relatert til deg. Vi innhenter også informasjon om mulig hvitvasking, særlig ved forsikringsoppgjør.

 • Medlemskap i fagforening

For eksempel informasjon om at du er medlem i en fagforening fordi foreningen har en kollektiv forsikringsordning hos oss.

ANNET

 • Telefon og videoopptak

Opptak av video eller telefonsamtaler avholdt med våre representanter

 • Kommunikasjon med oss

Epost, chat, online-møter og kontakthistorikk

 • Informasjon fra sosiale medier

Informasjon som du har publisert på sosiale medier, slik som Facebook eller offentlige kundetilbakemeldinger.

 • Informasjon fra eksterne kilder

Vi kan supplere personopplysninger med informasjon fra eksterne kilder, slik som offentlig eller kommersielt tilgjengelig informasjon eller informasjon fra våre samarbeids- og forretningspartnere.

Vi innhenter personopplysninger fra ulike kilder avhengig av hva som er ditt forhold til oss.

 • Direkte fra deg eller forsikringstaker

Eksempel: vi etterspør dine personopplysninger når du kjøper forsikring eller dersom du fremsetter et krav under denne. 

 • Fra de leger/behandlere du har oppgitt og gitt oss fullmakt til å kontakte i din helseerklæring i forbindelse med kjøp av personforsikring, og eventuelt også andre forsikringsselskap gjennom forbindelse med ROFF

Eksempel: vi innhenter informasjon fra lege(ne) du har gitt oss fullmakt til å kontakte hvis vi trenger mer informasjon for å vurdere din helse

 • Bruk av våre tjenester, nettsteder og informasjon publisert på sosiale medier

Eksempel: vi bruker online identifikatorer (slik som cookies) når du bruker våre tjenester eller nettsteder. Disse er viktige for å optimalisere brukeropplevelser på nett og tjenestene vi tilbyr deg. Les gjerne mer om online identifikatorer her.

 • Direkte fra din arbeidsgiver, dine gruppemedlemsskap eller annen organisasjon

Eksempel: Vi kan motta oversikt over ansatte som er forsikret under en spesifikk avtale, eller motta personopplysninger for å bekrefte/avkrefte medlemskap i kollektive forsikringsordninger.

 • Direkte fra en partner, fra et helseforetak, et annet forsikringsforetak, politiet eller annen offentlig myndighet

Eksempel: i en kollisjon mellom kjøretøy kan kunden forsikret hos If/Volvia være ansvarlig for kollisjonen og vi mottar informasjon fra det andre forsikringsselskapet om at If/Volvia er erstatningsansvarlig for personskade på deres kunde. I slike kollisjonssaker kan vi motta skadelidtes kontaktinformasjon fra det andre selskapet, politirapport eller rapport fra bilverkstedet samt medisinsk informasjon om personskaden fra et helseforetak.

 • Registre forvaltet av offentlig myndighet, forsikringsselskaper eller andre eksterne parter

Eksempel: vi verifiserer informasjon om din bil med informasjon fra offentlige registre slik som Løsøreregisteret eller bransjeregister slik som Trafikkforsikringsforeningen.

Her kan du lese om forskjellige aktiviteter hvor vi bruker personopplysninger.

 • Salg og administrasjon av forsikringer

Vi trenger personopplysninger for å kartlegge risiko, identifisere ditt forsikringsbehov og tilby en dekning som passer deg. Vi trenger også personopplysninger for å administrere dine forsikringer og tilby tjenester relatert til forsikring.

 • Behandling av forsikringskrav

Vi bruker personopplysninger for å behandle forsikringskrav og andre krav.

 • Samhandling med deg

Vi bruker personopplysninger for å identifisere deg som kunde, for å kommunisere med deg og til å gi deg relevante meldinger om våre tjenester.

 • Tilby tjenester gjennom våre partnere

Vi bruker personopplysninger for å tilby tilleggstjenester fra If/Volvias samarbeidspartnere

 • Utvikling

Vi bruker personopplysninger for å utvikle vår virksomhet og våre produkter, for å utføre markedsundersøkelser og -analyser, inkludert undersøkelser om kundetilfredshet.

 • Markedsføring

Vi samler inn og analyserer personopplysninger, slik som din opptreden på nett eller hvor du befinner deg, for å markedsføre og sende andre meldinger som vi antar er nyttig for deg. Samtidig forsøker vi å unngå å sende eller vise irrelevant informasjon.

Dersom du er vår kunde, kan du komme til å motta markedsføring som vi antar er relevant og nyttig for deg.

Når vi vet mye om deg og din forventede opptreden, kalles det profilering. Hvis du ikke ønsker at vi skal behandle personopplysninger eller profilere deg for direkte markedsføringsformål, har du rett til å motsette deg dette. Du vil i alle tilfelle motta informasjon relatert til eventuelle forsikringer tegnet hos oss, da vi er forpliktet til å gi deg det.

 • Anti-hvitvaskingsarbeid og utredning

Hvitvasking skjer når utbytte fra straffbare handlinger gjennom ulike transaksjoner forvandles til midler som kan brukes åpent.Vi bruker personopplysninger for å forhindre, avdekke og undersøke antatt straffbare handlinger, inkludert bedrageri og hvitvasking og for å analysere og håndtere andre kommersielle risikoer.

 • Rapportering til offentlige myndigheter

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle lovpålagte oppgaver, og besvare henvendelser fra offentlige myndigheter.

 • Lage statistikk

Vi bruker personopplysninger for å lage statistisk underlag for våre risikovurderinger og forsikringsprodukter.

Behandling av personopplysninger krever et rettslig grunnlag. Avhengig av formålet og informasjonstype, vil dette kunne være ett eller flere av disse behandlingsgrunnlagene:

 • Bruken er nødvendig enten for å inngå eller oppfylle en avtale. For eksempel vil bruk av opplysninger om den forsikrede eiendom og dine eiendeler, samt risikorelatert informasjon være lovmessig behandlet basert på dette behandlingsgrunnlaget. Det gjelder uavhengig av om informasjonen er avgitt før avtaleinngåelse eller ved et etterfølgende skadeoppgjør.
 • Du har samtykket til at vi benytter dine personopplysninger, for eksempel ved skadeoppgjør under helseforsikring. Du kan når som helst trekke tilbake et avgitt samtykke ved å gi oss beskjed, men et slik tilbakekall kan ha betydning for gyldigheten av forsikringen og din mulighet til å benytte våre tjenester.
 • Bruken er nødvendig for å oppfylle vår eller en tredjeparts berettigede interesse, samtidig som ditt personvern er tilstrekkelig ivaretatt. Bruk av personopplysninger basert på dette behandlingsgrunnlaget skjer blant annet når vi bruker personopplysninger til å bekjempe bedrageri, når vi sender direkte markedsføring eller når vi vedlikeholder sikkerheten i våre IT-systemer.
 • Bruken er nødvendig for å beskytte din eller en annen persons vitale interesser. Et eksempel på det er skadehåndtering under en reiseforsikring der vi kan utlevere dine personopplysninger til et sykehus som skal utføre nødvendig medisinsk hjelp.
 • Bruken er nødvendig for å oppfylle våre lovbestemte plikter. Vi er for eksempel forpliktet til å opplyse om din lovpålagte bilansvarsforsikring til Trafikkforsikringsforeningen. Vi henter også ut personopplysninger relatert til kjøretøyet fra Trafikkforsikringsforeningen og lignende databaser.

Automatiserte avgjørelser og profilering innebærer at vi i blant tar avgjørelser uten noen manuell behandling. Det kan være automatisk prising i våre salgssystemer basert på informasjon lagt inn der, eller det kan være automatisk utbetaling av et forsikringskrav basert på informasjon du har lagt inn i vårt nettbaserte skaderegisteringssystem. På denne måten kan vi gi bedre og mer effektiv kundeservice.

Vi informerer om helautomatiserte avgjørelsesprosesser på forhånd, hvis disse i betydelig grad kan påvirke deg.

 • Behandling av forsikringskrav

Vi benytter automatiserte avgjørelser i vår skadebehandling, som del av nettbaserte skaderegisteringssystem eller ved annen behandling av krav. Automatiserte avgjørelser er basert på informasjon gitt til oss og kan bli brukt for automatisk beregning av riktig skadeoppgjør. Du kan ikke protestere mot denne type automatiske avgjørelser, men du kan kontakte oss og be om en ny gjennomgang.

 • Salgsprosessen for forsikring

Vi bruker automatiserte avgjørelser i vår salgsprosess; som del av vår nettbutikk eller gjennom andre kanaler. Slike kjøpstilbud er basert på informasjon gitt til oss og våre systemer beregner automatisk pris basert på for eksempel kjøretøymodell, kravshistorikk, alder, geografiske forhold og andre faktorer. Du kan ikke protestere mot denne type automatiske avgjørelser.  Hvis du har spørsmål til et mottatt tilbud, kan du gjerne kontakte oss.

 • Profilering for direkte markedsføring

Profilering innebærer å gjøre antakelser om din forventede handlemåte basert på informasjon om deg. I markedsføring bruker vi profiler for å kommunisere det vi antar er mest relevant for deg, og for å unngå å sende eller vise irrelevant kommunikasjon. Du har rett til å motsette deg profilering relatert til direkte markedsføring gjennom å kontakte oss.

Vi behandler dine personopplysninger fortrolig og trygt. Vi lagrer personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle formålene slik de er eksemplifisert i denne personvernerklæringen, hvis ikke en lengre oppbevaringstid er krevet eller tillatt i lov. Oppbevaringstiden for dine personopplysninger kan være avhengig av foreldelsesfristen for et potensielt krav, regnskapslov og andre forhold. Unødvendige eller irrelevante personopplysninger blir slettet eller anonymisert.

Vi bruker tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske midler for å sikre at behandlingen er i samsvar med personvernlovgivningen og IT-sikkerhetskrav.Underleverandører som opptrer som databehandlere for oss, er nøye utvalgt og pålagt å bruke hensiktsmessige tiltak for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysningene.

Som forsikringsselskap er vi forpliktet til å bevare taushet om kundeinformasjon og personopplysninger. Noen ganger utleverer vi personopplysninger til andre, men kun når vi har lovbestemt adgang til det eller du har gitt oss ditt forhåndsamtykke. Bruk av underleverandører som vi kontrollerer med databehandleravtaler er ikke ansett som utlevering.

Hvilken type personopplysninger som eventuelt utveksles er avhengig av forsikringsproduktet og de aktuelle personopplysningene, men følgende personopplysninger kan typisk bli utvekslet:

 • Bank eller leasing firmahvis det aktuelle foretaket er angitt som sikrede i forsikringsavtalen, kan informasjon om status på avtalen og mulige krav bli utlevert
 • Forsikringsformidler eller forsikringsmeglersom har formidlet eller meglet forsikringsavtalen kan få informasjon om avtalen eller mulige forsikringskrav, men bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle forsikringsavtalen
 • Skadebehandler slik som bilverksted eller et håndverkerfirma. Ved skadehåndtering kan det ble utlevert personopplysninger relatert til forsikringsavtalen og kravet når det er nødvendig for skadeoppgjøret.
 • Trafikkforsikringsforeningen– vi utveksler rutinemessig informasjon knyttet til kjøretøy og bilansvarsforsikring med Trafikkforsikringsforeningen.
 • Andre forsikringsselskap – vi utleverer og mottar informasjon fra andre forsikringsselskap hvis det er nødvendig, blant annet gjennom ROFF hvor vi kan etterspørre informasjon om din helse som andre forsikringsselskaper har innhentet.
 • Offentlige institusjoner – vi kan være pålagt å utlevere dine personopplysninger til offentlige institusjoner eller andre tredjeparter, og dersom det er lovpålagt eller nødvendig for å oppfylle forsikringsavtalen med deg, utleverer vi disse opplysningene.
 • Samarbeidspartnere – vi kan utveksle enkelte personopplysninger med våre samarbeidspartnere for å gi deg tilleggsservice knyttet for eksempel til dine medlemskap i foreninger eller samvirkeforetak.

 

Dine personopplysninger er først og fremst lagret innen EU/EØS-området. Grunnet vår globale virksomhet og tekniske løsninger, kan vi i enkelte tilfeller og for å ivareta formålene beskrevet ovenfor, overføre personopplysninger også til øvrige land. For eksempel kan vi overføre personopplysninger for skylagring i USA. Slik overføring vil alltid skje i samsvar med gjeldende personvernregelverk for internasjonale overføringer.

Før vi gjør opptak av telefonsamtaler vil vi informere om det, og du vil du bli gitt muligheten til å reservere deg mot dette gjennom tastevalg på telefonen. Samtaleopptakene lagres i 3 år, til din og vår nytte.

Vi bruker samtaleopptak til trening og opplæring, i klagebehandling og utredning, samt av hensyn til kvalitet og effektivitet i vår kundebehandling. Videre bruker vi opptakene, eller en tekstlig gjengivelse av dem, til å analysere trender, skaffe kunnskap og identifisere beste praksis.

o.

Før vi gjør opptak av telefonsamtaler vil vi informere om det, og du vil du bli gitt muligheten til å reservere deg mot dette gjennom tastevalg på telefonen. Samtaleopptakene lagres i 3 år, til din og vår nytte.

Vi bruker samtaleopptak til trening og opplæring, i klagebehandling og utredning, samt av hensyn til kvalitet og effektivitet i vår kundebehandling. Videre bruker vi opptakene, eller en tekstlig gjengivelse av dem, til å analysere trender, skaffe kunnskap og identifisere beste praksis. 

 1. Dine rettigheter og tilgang til din informasjon

Vi ønsker å vise åpenhet om hvilke personopplysninger vi har om deg, og vi ønsker å sikre oss at informasjonen er oppdatert og korrekt. Du kan få tilgang til mye av din informasjon på Mine Sider. Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du be om en kopi av dine personopplysninger som vi besitter ved å sende en e-post til e2e@if.no, eller sende et brev til If Skadeforsikring NUF, Att.: E2E team Grimstad, Postboks 240, 1326 Lysaker. Bruk dette skjema for å be om innsyn.

Vi krever identifikasjon av deg før vi gir deg adgang til dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine kan du kontakte oss for å

 • Be om innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger.
 • Motsette deg behandling av dine personopplysninger og begrense behandlingen av dine personopplysninger.
 • Motsette deg behandling av dine personopplysninger til bruk for direkte markedsføring
 • Tilbakekalle ditt samtykke, dersom behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke. Tilbakekallelse vil ikke ha betydning for lovligheten av behandlingen foretatt før tilbakekallelsen av samtykke.
 • Motta de personopplysninger som du har avgitt, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).
 • Anmode om å få overført en kopi at dine avgitte personopplysninger til et annet selskap, dersom det er teknisk mulig.

Vær oppmerksom på at det kan være betingelser eller begrensninger knyttet til disse rettighetene, avhengig av de konkrete omstendighetene ved behandlingen av personopplysninger.

If/Volvia har utpekt et personvernombud, som kan kontaktes ved spørsmål til vår behandling av personopplysninger via e-post til DPO@if.no.

Volvia Forsikring er en del av If Skadeforsikring NUF. Den juridisk enhet som er behandlingsansvarlig er:

If Skadeforsikring NUF, org.nr. 981290 666

Filial av If Skadeförsäkring AB, org.nr. 516404-8102

Postboks 240, 1326 Lysaker

Ifs tilsynsmyndighet på personvernområdet er Datatilsynet i Norge. Du kan sende klager til dem, men vi oppfordrer deg til å kontakte oss først.